Кратък фирмен профил

Диагностично-Консултативен център 3 - Варна ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9023
бул. Константин Фружин
тел.: 052/510567,510 281, 510 569
факс: 052/510281,466403
e-mail: dkc3@abv.bg
WEB-site: http://www.dkc3.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813154554
ИН по ДДС: BG813154554
Фирмено дело: 4506/99
Брой служители: 63 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 13 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 1 599 (2019)
ДМА (хил. лв.): 675 (2019)
Капитал (лв.): 556 800
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо шестмесечие на 2017 г. на Диагностично-консултативен център 3 - Варна ЕООД - Варна
 Финансови отчети към 30.06.2017
 Приложение към финансови отчети към 30.06.2017
 Междинен доклад за дейността към 30.06.2017
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Справки по образец към 30.06.2017
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2

17.11.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.07.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.08.2000: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.06.2000: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...

 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 588 пъти
[2016: 2 446, 2015: 15, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 80, 2011: 1, ... ]