Регулирана информацияФинансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо шестмесечие на 2017 г. на Диагностично-консултативен център 3 - Варна ЕООД - Варна
 Финансови отчети към 30.06.2017
 Приложение към финансови отчети към 30.06.2017
 Междинен доклад за дейността към 30.06.2017
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Справки по образец към 30.06.2017
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2Финансови отчети 
На 20.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо тримесечие на 2017 г. на Диагностично-консултативен център 3 - Варна ЕООД - Варна
 Уведомление за финансово състояние за първо тримесечие на 2017 г.
 Информация по Приложение 9 към 31.03.2017
 Пояснителни записки към 31.03.2017 г.Финансови отчети 
На 27.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Диагностично-консултативен център 3 - Варна ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на ДКЦ 3- Варна
 Годишен финансов отчет и доклад на независимия одитор на ДКЦ 3- Варна
 Приложения към годишен финансов отчет за 2016 на ДКЦ 3- Варна
 Справки-уведомления за периода 1.01 - 31.12.2016 (xls)
 Декларация за корпоративно управление на ДКЦ 3-Варна
 Декларация по чл. 100 нФинансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Диагностично-консултативен център 3 - Варна ЕООД - Варна
 Информация съгл. Приложение 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация
 Увеомление за финансово състояниеФинансови отчети 
На 15.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Диагностично-консултативен център 3 - Варна ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на ДКЦ 3 - Варна ЕООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Счетоводен баланс към 30.06.2016 г.
 Отчет за приходи и разходи за периода 1.01.2016 - 30.06.2016
 Отчет за паричните потоци към 30.06.2016
 Отчет за собствения капитал към 30.06.2016
 Приложение към финансов отчет към 30.06.2016
 Справка за дълготрайните активи
 Декларация