Кратък фирмен профил

Инвестбанк АД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 85
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831663282
Капитал (лв.): 131 666 667
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 10.02.2020 
Предмет на дейност: 1. Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. Извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 3. Издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 2; 4. Приемане на ценности на депозит; 5. Дейност като депозитарна или попечителска институция; 6. Финансов лизинг;7. Гаранционни сделки; 8. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 9. Предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 10. Парично брокерство; 11. Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 12. Издаване на електронни пари; 13. Придобиване и управление на дялови участия; 14. Отдаване под наем на сейфове; 15. Събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 16. Други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).
 

21.04.2020

Дванайсет от най-големите банки в страната искат да участват в...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 145   стр.    
15.05.2020: Още две банки се включиха в схемата за безлихвени заеми Още...
14.05.2020: Десет банки в готовност да отпускат гарантирани от ББР кредити...
13.05.2020: Банките са одобрили 2171 безлихвени заема от началото на...
07.05.2020: ББР обяви начало на процедурите по програмата за кредитиране на...
04.05.2020: Още две банки започват да отпускат безлихвени кредити Трета...
27.04.2020: Четири банки започват да отпускат безлихвените кредити до 4 500...
21.04.2020: Дванайсет от най-големите банки в страната искат да участват в...
08.04.2020: Инвестбанк вече е собственик на активите на "Химко" Инвестбанк...
03.04.2020: „Инвестбанк“ АД преизпълни предсрочно мерките по капиталовия си...
30.03.2020: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) В БФБ АД е постъпил доклад по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 085 пъти
[2016: 1 363, 2015: 329, 2014: 150, 2013: 301, 2012: 638, 2011: 573, ... ]