Кратък фирмен профил

Инвестбанк АД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 85
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831663282
Капитал (лв.): 131 666 667
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 10.02.2020 
Предмет на дейност: 1. Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. Извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 3. Издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 2; 4. Приемане на ценности на депозит; 5. Дейност като депозитарна или попечителска институция; 6. Финансов лизинг;7. Гаранционни сделки; 8. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 9. Предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 10. Парично брокерство; 11. Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 12. Издаване на електронни пари; 13. Придобиване и управление на дялови участия; 14. Отдаване под наем на сейфове; 15. Събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 16. Други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).
 

16.12.2019

Инвестбанк планира да излезе на борсата В момента по думите на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 144   стр.    
24.02.2020: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) В БФБ е постъпил доклад по...
13.02.2020: "Инвестбанк" увеличава капитала си с 22 млн. лева "Инвестбанк"...
13.02.2020: "Инвестбанк" увеличава капитала си с до 22 млн....
31.01.2020: „Инвестбанк“ АД приключи на печалба за 2019 г. „Инвестбанк“ АД...
30.01.2020: До края на март “Инвестбанк” конвертира 20 млн. евро подчинен...
29.01.2020: Булгарплод-София АД-София (BULA) В БФБ е постъпила информация...
13.01.2020: ПИБ вече има внесен проспект в КФН за плана си да набере 200...
16.12.2019: Инвестбанк планира да излезе на борсата В момента по думите на...
16.12.2019: Делта Кредит АДСИЦ - София (0DC1) В БФБ е постъпила информация...
11.12.2019: „Феста Холдинг“ е новият съсобственик на един от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 982 пъти
[2016: 1 260, 2015: 329, 2014: 150, 2013: 301, 2012: 638, 2011: 573, ... ]