Кратък фирмен профил

Грийн Таун Проджектс АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Три уши No 6А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205385406
Капитал (лв.): 4 059 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Емитент
Предмет на дейност: Покупка на недвижими имоти за строителство, преустройство, препродажба, отдаване под наем и лизинг; управление и поддръжка на недвижими имоти и свързаната с тях инфраструктура; архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително-монтажни работи, агентски и брокерски услуги; придобиване на участия в дружества, развиващи дейност в областта на недвижими имотите и предоставянето на услуги, свързани с недвижимите имоти – в т.ч. архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително-монтажни работи, агентски и брокерски услуги и др.; придобиване на участия в дружества, развиващи дейност в други бизнес сектори; сделки с интелектуална собственост; управление на активи и имущество; търговско представителство и посредничество. както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона. в случай, че за някоя от посочените дейности се изисква лиценз, регистрация и т.н., същата ще се осъществява след получаването му.
 

16.08.2019: Грийн Таун Проджектс АД-София (GT2) Грийн Таун Проджектс...
15.08.2019: Грийн Таун Проджектс АД-София (GT2) Уведомление по чл.148 от...
07.08.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
02.08.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
04.04.2019: КФН потвърди проспект за IPO на „Грийн Таун Проджектс” ЕАД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати