Кратък фирмен профил

Есерджи АД - Силистра


Контакти

Силистра, 7500
ул. Гено Чолаков No 1, ет. 5, офис 10а
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203954556
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 30.03.2020 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, комисионна и посредническа дейност, производство, изкупуване, преработка, съхранение и продажба на селскостопанска продукция — животинска и растителна, производство и реализация на хранителни и нехранителни стоки, транспортна, складова, таксиметрова, строително-бояджийска дейност, консултантска, търговска дейност в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки и продукция от собствено производство; търговско представителство и посредничество; спедиционни и превозни сделки; производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуална и индустриална собственост в съответствие с действащото законодателство; предоставяне на консултантски услуги и маркетинг; участие в други дружества от всякакъв вид и предмет на дейност чрез придобиване на акции и дялове от тях; участие в управлението на други дружества, чрез придобиване на акции или дялове от капитала им, даващи право на глас, или чрез сключване на специални споразумения в този смисъл; покупка, продажба, наемане или отдаване под наем на недвижими имоти, строеж или обзавеждане на недвижими имоти - собствени или на трети лица; както и всички други сделки и услуги, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.