Кратък фирмен профил

Детелини солар ЕАД - София


Контакти

София, 1407
бул. Никола Й. Вапцаров 35, ет. 3, офис 3А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203162415
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Проектиране, изграждане, поддържане, управление и експлоатация на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; производство и търговия с електроенергия от възобновяеми енергийни източници, търговско представителство и посредничество при внос и износ на енергия /след издаване на необходимите лицензни и разрешения/; строително проектиране и управление на проекти; осъществяване на цялостно строителство или отделни части от строителни обекти; консултации и маркетинг в областта на стопанската дейност и мениджмънт; рекламна дейност; организиране и управление на културно- информационни мероприятия и центрове, разработка на интегрирани системи и методики за изчисления на топлинния баланс на енергозависими сгради, ползвайки топлинната и светлинната енергия на слънцето, както и топлинната енергия на земните недра и енергията на вятъра /веи/, разработване на иновативна методика за акумулиране и съхранение на големи количества енергия, предназначени за отопление и охлаждане на сгради през студените месеци, подбор и методика за оценка на ефективността на различни уреди и средства, предназначени за производство на електричество и топлина от слънцето, изграждане на работещ прототип и онагледяване на резултатите от изследванията, както и всички останали незабранени от закона дейности.
 

Не са достъпни новини.