Кратък фирмен профил

Първа инвестиционна банка АД - София


Контакти

София, 1797
бул. Драган Цанков 37
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831094393
Капитал (лв.): 110 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Емитент Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 29.05.2017  Предстоящо - 19.12.2017 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства и представя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз: 1. Извършване на услуги по парични преводи, а след 1ноември 2009г - извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; 2. Издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1; 3. Приемане на ценности на депозит; 4. Дейност като депозитарна или попечителска институция; финансов лизинг; 6. Гаранционни сделки; 7. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а)инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.8; б)чуждестранна валута и благородни метали; в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.8; 8. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от закона за пазарите на финансови инструменти; 9. Парично брокерство; 10. Консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. Придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 12. Придобиване и управление на дялови участия; 13. Отдаване под наем на сейфове; 14. Събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. Други подобни дейности, определени с наредба на българската народна банка (БНБ).
 


Новини

  стр. 1 / 244   стр.    
17.11.2017: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) В БФБ-София АД са...
16.11.2017: "КОРАДО-България" бе приета в премиум сегмента на борсата...
31.10.2017: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) ТБ Първа...
30.10.2017: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) Уведомление в...
13.10.2017: Корабите "акостираха" в ниви Продължаващата повече от...
10.10.2017: "Алкомет" и "Химимпорт" влязоха в топ 3 по ръст на пазарната...
04.10.2017: София продава дела си в Общинска банка за поне 46 млн....
04.10.2017: 10 банки ще партнират с ББР по плана "Юнкер" Българска банка за...
15.09.2017: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) Информация относно...
15.09.2017: Fibank проведе среща с миноритарните акционери На 14 септември...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 189 пъти
[2016: 990, 2015: 886, 2014: 420, 2013: 840, 2012: 2 059, 2011: 1 196, ... ]