Кратък фирмен профил

Банка ДСК ЕАД - София


Контакти

София, 1036
ул. Московска 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121830616
Капитал (лв.): 153 984 000
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.09.2001 
Предмет на дейност: Банката има право да извършва публично привличане на влогове и да използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск; банката може да извършва и следните търговски сделки: покупка на менителници и записи на заповеди, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделки с ценни книжа, включително и услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки със: а) финансови фючърси и опции; б) инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касетки, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции, други сделки, определени от Българска народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 161   стр.    
13.09.2017: Унифарм АД-София (59X) Унифарм АД-София представи уведомление...
04.09.2017: Банка ДСК разширява мрежата си от високотехнологични офиси От 1...
01.08.2017: Банките продължават да печелят добре Повече заеми за...
12.07.2017: Банка ДСК е „Най-добра банка в България” според Юромъни За...
07.07.2017: Българска фондова борса-София АД (BSO) Във връзка с проведено...
26.06.2017: Бъдещите висшисти искат да работят в хайтек фирми, заводи и...
22.06.2017: Унифарм АД-София (59X) На проведено на 21.06.2017 год. ОСА на...
14.06.2017: Белгийската KBC плати 610 млн. евро за ОББ Най-голямата банкова...
13.06.2017: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Във връзка с приетото решение...
30.05.2017: Банка ДСК продава палата от Пловдивския панаир Банка ДСК е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 202 пъти
[2016: 289, 2015: 240, 2014: 173, 2013: 346, 2012: 750, 2011: 653, ... ]