Кратък фирмен профил

Де Ново ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Христо Белчев 28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201850473
Капитал (лв.): 1 584 500
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Инв. посредник
Общи събрания: Последно - 24.08.2012 
Предмет на дейност: Предоставянето и извършването на инвестиционни услуги и дейности, а именно: (1) приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; (2) изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; (3) сделки за собствена сметка с финансови инструменти; (4) управление на портфейл; (5) предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; (6) поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансови инструменти за собствена сметка; (7) предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; предоставяне на допълнителни услуги, а именно: (1) съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; (2) предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условие и по ред, определени с наредба; (3) консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; (4) предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставените инвестиционни услуги; (5) инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; (6) услуги, свързани с дейността по поемане на емисии финансови инструменти.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
20.06.2018: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ-София АД е постъпил...
15.06.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
13.06.2018: Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от Част III...
17.05.2018: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ-София АД е постъпил...
30.04.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
07.02.2018: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) Дружеството уведомява, че от...
05.02.2018: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) На проведено ОСO от 31.01.2018...
04.01.2018: Инвестиционен посредник Реал Финанс АД е лидер по оборот на...
09.03.2016: Оборотът на БФБ се свива с 11% на годишна база до 25 млн. лв....
15.01.2016: Общо 53 инвестиционни посредници са осъществили сделки на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати