Кратък фирмен профил

Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - София


Контакти

София, 1606
бул. Христо Ботев 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175234826
Капитал (лв.): 6 162 500
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
04.12.2018: V. Във връзка с т. 8 от Приложение № 3 (Методология за...
22.11.2018: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
08.11.2018: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPRA) Във връзка с настъпване на...
12.09.2018: IV. Във връзка с т.12 от Приложение №2 (Методология за...
22.08.2018: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
05.07.2018: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR) На проведено редовно ОСА от...
05.06.2018: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
23.05.2018: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR) В БФБ-София АД са постъпили...
18.05.2018: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
09.05.2018: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPRA) Във връзка с настъпване на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 422 пъти
[2016: 466, 2015: 81, 2014: 60, 2013: 121, 2012: 289, 2011: 159, ... ]