Кратък фирмен профил

Турин имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1434
кв. Симеоново, ул. Шумака 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175349419
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 02.10.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти, развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения, продажба на недвижими имоти, отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти и всяка друга дейност, пряко свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
04.10.2019: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS) На проведено извънредно ОСА от...
30.08.2019: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS) В БФБ АД са постъпили материали...
01.07.2019: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS) На проведено редовно ОСА от...
23.05.2019: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS) В БФБ АД са постъпили...
22.05.2019: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS) В БФБ АД са постъпили материали...
20.05.2019: Турин имоти АДСИЦ - София свиква Годишно общо събрание на...
03.07.2018: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS) На проведено извънредно ОСА от...
29.05.2018: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS) В БФБ-София АД са постъпили...
04.04.2018: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS) На проведено редовно ОСА от...
04.04.2018: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS) На проведено на 30.03.2018 г. ОСА...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 688 пъти
[2016: 483, 2015: 96, 2014: 55, 2013: 111, 2012: 235, 2011: 189, ... ]