Кратък фирмен профил

Фонд за инвестиции в недвижими имоти-ФИНИ АДСИЦ - София


Контакти

София, 1574
ул. Коста Лулчев 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175242367
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 23.07.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
31.07.2020: Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ-София...
31.07.2020: Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ-София...
01.04.2020: Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ-София (RRH) В...
01.08.2019: Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ-София (RRH) В...
29.07.2019: Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ-София...
16.07.2019: Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ-София...
06.06.2019: Фонд за инвестиции в недвижими имоти-ФИНИ АДСИЦ - София свиква...
28.05.2019: Фонд за инвестиции в недвижими имоти-ФИНИ АДСИЦ - София свиква...
24.10.2018: Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ-София, ...
20.07.2018: Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 953 пъти
[2016: 870, 2015: 147, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 249, 2011: 159, ... ]