Кратък фирмен профил

НИД Индустриален фонд АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Славянска 5, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121247332
Капитал (лв.): 805 951
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Инв. дружество Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 09.08.2019 
Продукти и услуги:
Инвестиране в ценни книжа (с изключение на ценни книжа на учредителите и други случаи, определени от устава и закона), инвестиране в ценни книжа на други емитенти при съответните ограничения на закона и устава, придобиване на движими и недвижими вещи, доколкото са необходими за прякото извършване на дейността.
Предмет на дейност: инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, на принципа на разпределение на риска.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
12.08.2019: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) На проведено извънредно...
08.08.2019: Николай Маринов е придобил 9,93% от НИД „Индустриален фонд“...
07.08.2019: Николай Маринов е придобил 9,93%, или 80 000 акции, от капитала...
15.07.2019: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) На проведено редовно ОСА...
10.07.2019: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) В БФБ АД са постъпили...
01.07.2019: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) Поради липса на кворум,...
12.06.2019: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) В БФБ АД е постъпило...
02.05.2019: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) В БФБ АД са постъпили...
25.07.2018: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) В БФБ АД е постъпил...
28.06.2018: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) На проведено редовно ОСА...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 342 пъти
[2016: 467, 2015: 292, 2014: 56, 2013: 112, 2012: 367, 2011: 256, ... ]