Кратък фирмен профил

НИД Индустриален фонд АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Славянска 5, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121247332
Капитал (лв.): 805 951
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Инв. дружество Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 23.10.2020 
Продукти и услуги:
Инвестиране в ценни книжа (с изключение на ценни книжа на учредителите и други случаи, определени от устава и закона), инвестиране в ценни книжа на други емитенти при съответните ограничения на закона и устава, придобиване на движими и недвижими вещи, доколкото са необходими за прякото извършване на дейността.
Предмет на дейност: инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, на принципа на разпределение на риска.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
26.10.2020: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) На проведено извънредно...
11.09.2020: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) В БФБ АД са постъпили...
01.07.2020: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) На проведено редовно ОСА...
21.05.2020: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) В БФБ АД са постъпили...
09.04.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
08.04.2020: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
10.03.2020: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) Във връзка с приключила...
18.02.2020: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 20.02.2020 г....
24.01.2020: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) Във връзка с решение на...
21.01.2020: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) Във връзка с решение на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 705 пъти
[2016: 830, 2015: 292, 2014: 56, 2013: 112, 2012: 367, 2011: 256, ... ]