Кратък фирмен профил

Хелт енд Уелнес АДСИЦ - София [Производство по несъстоятелност]


Контакти

София, 1301
ул. Цар Самуил 79, ет.3, ап.7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175130852
Капитал (лв.): 44 601 480
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 19.01.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/, посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда, и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 25   стр.    
13.08.2018: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) В БФБ-София АД е постъпила...
04.05.2018: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) В БФБ-София АД е постъпила...
06.02.2018: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) В БФБ-София АД е постъпила...
29.11.2017: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) В БФБ-София АД е постъпила...
09.11.2017: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) В БФБ-София АД е постъпила...
17.08.2017: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) На проведено ОСO от ...
15.08.2017: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) В БФБ-София АД е постъпила...
08.08.2017: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) ТБ Юробанк България АД...
20.07.2017: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) ТБ Юробанк България АД...
19.07.2017: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) На основание чл.100а, ал. 7...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 835 пъти
[2016: 535, 2015: 148, 2014: 134, 2013: 269, 2012: 678, 2011: 342, ... ]