Кратък фирмен профил

Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 109-115
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175135689
Капитал (лв.): 9 452 340
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 16.07.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
20.07.2018: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) На проведено редовно ОСА...
05.07.2018: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Уведомление по чл. 148б от...
07.06.2018: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) В БФБ-София АД са...
26.04.2018: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Ексклузив Пропърти...
18.04.2018: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Уведомление от Ексклузив...
04.04.2018: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Ексклузив Пропърти...
16.03.2018: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Вътрешна информация по...
01.02.2018: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Ексклузив Пропърти...
02.01.2018: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Уведомление съгласно член...
01.11.2017: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Ексклузив Пропърти...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 294 пъти
[2016: 392, 2015: 170, 2014: 103, 2013: 207, 2012: 481, 2011: 262, ... ]