Кратък фирмен профил

И АР Джи Капитал - 3 АДСИЦ - София


Контакти

София, 1504
ул. Шипка 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175113002
Капитал (лв.): 2 100 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2018 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижим имот, извършване на строежи и подобрения, с предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
19.03.2019: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) В БФБ АД е постъпил...
23.11.2018: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) Уведомление от...
22.11.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
21.11.2018: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) В БФБ АД е постъпил...
20.11.2018: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) На основание чл. 73,...
16.11.2018: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) В БФБ АД е постъпила...
16.11.2018: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) На основание чл. 73,...
07.11.2018: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) В БФБ АД е постъпило...
03.08.2018: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) В БФБ-София АД е...
02.07.2018: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER) На проведено редовно ОСА...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 882 пъти
[2016: 679, 2015: 196, 2014: 148, 2013: 296, 2012: 617, 2011: 407, ... ]