Кратък фирмен профил

Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. А. С. Пушкин 24, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148031273
Капитал (лв.): 23 379 995
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 17.08.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и др.вещни права върху недвижимите имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях , с цел предоставянето им за управление,отдаване под наем,лизинг,аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 26   стр.    
26.04.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
09.03.2021: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
09.03.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
04.03.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
25.02.2021: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) В БФБ АД е...
04.01.2021: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) В БФБ е...
04.01.2021: В БФБ АД е постъпило уведомление от Супер Боровец Пропърти Фонд...
22.12.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
09.12.2020: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) В БФБ е...
09.12.2020: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) На основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 793 пъти
[2016: 1 280, 2015: 194, 2014: 106, 2013: 213, 2012: 495, 2011: 156, ... ]