Кратък фирмен профил

Парк АДСИЦ - София


Контакти

София, 1000
бул. Цар Освободител 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131401280
Капитал (лв.): 9 720 266
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 14.09.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 27   стр.    
24.09.2020: Парк АДСИЦ-София (4PK) Уведомление за значително дялово...
16.09.2020: Парк АДСИЦ-София (4PK) Поради липса на кворум, свиканото за...
27.08.2020: Парк АДСИЦ-София (4PK) Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент...
17.08.2020: Парк АДСИЦ-София (4PK) В БФБ АД са постъпили материали за...
17.08.2020: Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ-София представи копие от...
21.07.2020: Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ-София публикува Годишен отчет...
31.03.2020: Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ публикува уведомление за...
28.02.2020: Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ публикува получени на...
26.02.2020: Парк АДСИЦ-София (4PK) Уведомления по чл.19 на Регламент...
05.02.2020: Парк АДСИЦ-София (4PK) На проведено извънредно ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 840 пъти
[2016: 876, 2015: 163, 2014: 91, 2013: 182, 2012: 435, 2011: 306, ... ]