Кратък фирмен профил

Парк АДСИЦ - София


Контакти

София, 1000
бул. Цар Освободител No 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131401280
Капитал (лв.): 9 720 266
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
31.10.2017: Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ-София представи тримесечен...
03.08.2017: Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ-София представи тримесечен...
28.06.2017: Парк АДСИЦ-София (4PK) На проведено редовно ОСА от 26.06.2017...
25.05.2017: Парк АДСИЦ-София (4PK) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
02.05.2017: Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ-София представи тримесечен...
04.04.2017: Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ-София публикува Годишен отчет...
06.02.2017: Парк АДСИЦ-София (4PK) На проведено извънредно ОСА от...
01.02.2017: Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ-София представи тримесечен...
25.01.2017: Комисията за финансов надзор (КФН) откри производства по...
19.01.2017: Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ-София уведомява, че свиканото...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 263 пъти
[2016: 299, 2015: 163, 2014: 91, 2013: 182, 2012: 435, 2011: 306, ... ]