Кратък фирмен профил

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София


Контакти

София, 1113
ул. Николай Хайтов 3 А, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131350366
Капитал (лв.): 34 641 925
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 03.07.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 75   стр.    
11.09.2019: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
11.09.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
11.09.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
11.09.2019: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
16.08.2019: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Фонд за...
01.08.2019: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Фонд за...
31.07.2019: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Уведомление...
05.07.2019: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) На проведено...
05.07.2019: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) На проведено...
24.06.2019: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Резюме на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 265 пъти
[2016: 1 563, 2015: 481, 2014: 224, 2013: 448, 2012: 1 121, 2011: 688, ... ]