Кратък фирмен профил

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София


Контакти

София, 1113
ул. Николай Хайтов 3 А, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131350366
Капитал (лв.): 60 450 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 29.05.2017 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 67   стр.    
09.01.2018: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Резюме на...
08.01.2018: КФН утвърди минимално съдържание на инвестиционната политика на...
02.01.2018: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Уведомление...
05.12.2017: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
05.12.2017: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
05.12.2017: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
01.11.2017: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Фонд за...
01.11.2017: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Фонд за...
31.10.2017: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Уведомление...
31.10.2017: Фонд ще строи нова сграда в техпарка “Фонд за недвижими имоти...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 440 пъти
[2016: 738, 2015: 481, 2014: 224, 2013: 448, 2012: 1 121, 2011: 688, ... ]