Кратък фирмен профил

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София


Контакти

София, 1303
ул. Антим I 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131148642
Капитал (лв.): 35 706 593
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 20.06.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и извършване на строежи и подобрения в тях с цел представянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 45   стр.    
01.02.2019: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Прайм Пропърти БГ...
01.02.2019: Не всяко пясъчно образувание се нарича дюна. Доказано е, че дюни...
18.01.2019: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) В изпълнение на изискването...
03.12.2018: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Прайм Пропърти БГ...
30.08.2018: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Ес Ви Ес АД (член на съвета...
10.08.2018: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Прайм Пропърти БГ...
03.08.2018: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Уведомление от Дружеството...
31.07.2018: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Прайм Пропърти БГ...
30.07.2018: 2. Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във...
17.07.2018: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Ес Ви Ес АД (член на съвета...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 949 пъти
[2016: 751, 2015: 208, 2014: 124, 2013: 248, 2012: 550, 2011: 533, ... ]