Кратък фирмен профил

Банка Пиреос България АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 115 Е, сграда Е
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831633691
Капитал (лв.): 316 797 072
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 27.06.2018 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове, приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи, финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с инструменти на паричния пазара - чекове, менителници, депозитни сертификати и др., с чуждестранна валута и благородни метали; с финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК, финансово брокерство; консултации, относно потфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ); банката придобива, изплаща и търгува с държавни ценни книжа при условията и по реда на Закона за държавния дълг; банката не може да извършва по занятие други дейности извън посочените в чл. 3, ал. 1 и 2, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяване на дейността й, или в процес на събиране на вземанията си по предоставени кредити; банката може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги.
 


Новини

  стр. 1 / 79   стр.    
17.08.2018: Нови фондови играчи душат около "Банка Пиреос...
13.06.2018: Български банки са сред кандидатите да купят "Пиреос" Пет...
12.06.2018: Шестнадесет инвестиционни посредници ще участват в четвъртото...
21.03.2018: Оливер Рьогл влезе в УС на Асоциацията на банките в България...
17.01.2018: Гръцката Eurobank ще запази дейността си в България, Сърбия и...
18.08.2017: Девет банки искат да финансират проекти по Плана „Юнкер“ Девет...
07.07.2017: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC) С...
08.06.2017: Ріrаеus Ваnк готви за продажба бизнеса си на Балканите,...
14.03.2017: Осемнадесет инвестиционни посредници ще участват в третото...
07.03.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 216 пъти
[2016: 307, 2015: 171, 2014: 121, 2013: 243, 2012: 502, 2011: 440, ... ]