Кратък фирмен профил

Инвестбанк АД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 85
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831663282
Капитал (лв.): 121 666 667
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 19.06.2018 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове от трети лица или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи, финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване на собствена сметка или за сметка на клиенти с инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и др., с чуждестранна валута и благородни метали, с финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК, финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 135   стр.    
22.06.2018: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) В БФБ-София АД е постъпил...
25.05.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) В БФБ-София АД е постъпил...
22.05.2018: КЗК проверява сделката за банка “Виктория” Комисията за защита...
15.05.2018: Инвестбанк ще увеличава капитала си с 10 млн. лв. Инвестбанк...
10.05.2018: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
10.05.2018: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
10.05.2018: Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София (ED6A) В...
17.04.2018: КТБ ще получи 2.8 млн. лв. след продажбата на...
17.04.2018: "Инвестбанк" придобива ТБ "Виктория" "Инвестбанк" е победител в...
13.04.2018: Общото събрание на Конфедерацията на работодателите и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 214 пъти
[2016: 492, 2015: 329, 2014: 150, 2013: 301, 2012: 638, 2011: 573, ... ]