Кратък фирмен профил

Експресбанк АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
бул. Владислав Варненчик 92
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813071350
Капитал (лв.): 33 673 729
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 21.05.2019 
Предмет на дейност: Банката извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. -извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. в; чуждестранна валута и благородни метали;финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.8; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг, форфетинг и други); издаване на електронни пари; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; дейност като застрахователен агент и осигурителен посредник; други подобни дейности, определени с наредба на българската народна банка (бнб)
 


Новини

  стр. 1 / 82   стр.    
24.04.2019: Берлинската компания за иновации launchlabs открива офис у нас с...
10.04.2019: Икономическите емигранти са пратили 4 млрд. лв. в България през...
26.03.2019: Доротея Николова става член на управителния съвет на ПОК...
25.03.2019: "Елана Агрокредит" АД отчита 70%-ен спад на финансираните сделки...
18.03.2019: Освежават ръководствата на "Банка ДСК" и...
07.03.2019: Българска компания е сред финалистите в стартъп програмата на...
21.02.2019: Елана Агрокредит АД е погасило 4 млн. лв. от кредита си към СЖ...
19.02.2019: Банките готови за стрес тестовете на ЕЦБ Българската народна...
07.02.2019: Банка ДСК и Експресбанк с най-голямата клонова мрежа в...
21.01.2019: Samsung е продала соларните си паркове в България за 150 млн....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 494 пъти
[2016: 915, 2015: 335, 2014: 223, 2013: 447, 2012: 1 137, 2011: 695, ... ]