Кратък фирмен профил

Търговска банка Д АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121884560
Капитал (лв.): 90 064 000
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 27.12.2000 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства, предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск, извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо, както и извършване на други парични преводи, издаване и администриране на средства за плащане, като електронни платежни инструменти, пътнически чекове, приемане на ценности на депозит, дейност като депозитарна и попечителска институция, финансов лизинг, гаранционни сделки, търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и др., с чуждестранна валута и благородни метали, с финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК, финансово брокерство, консултации относно портфейлни инвестиции, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), придобиване и управление на дялови участия, отдаване под наем на сейфове, събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти, други подобни дейности, определени с актовете на Българската народна банка
 


Новини

  стр. 1 / 25   стр.    
19.06.2019: Ветко продаде перлата на империя Арабаджиеви Ветко Арабаджиев...
14.02.2019: "Търговска банка Д" подкрепи бизнеса на "Юрий Гагарин" с два...
13.02.2019: Юрий Гагарин АД-Пловдив (4PX) Уведомление от Юрий Гагарин АД за...
27.11.2018: Чрез прехвърляне на сградата на bTV Делян Пеевски явно...
14.09.2018: Продават фабрики и хотели заради дългове Фабрики, хотели,...
31.07.2018: ББР подписа с Търговска банка Д първия договор за финансиране по...
31.07.2018: ББР подписа с "Д Банк" първия договор за финансиране по Плана...
06.07.2018: КЗК разреши на Инвестбанк да финализира сделката за ТБ...
10.01.2018: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Търговска...
10.01.2018: Фуат Гювен е избран за председател на Надзорния съвет на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 714 пъти
[2016: 473, 2015: 50, 2014: 53, 2013: 106, 2012: 228, 2011: 190, ... ]