Кратък фирмен профил

Уникредит Булбанк АД - София


Контакти

София, 1000
пл. Света Неделя 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831919536
Капитал (лв.): 285 776 674
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 13.04.2021 
Предмет на дейност: Банката осъществява следните дейности : публично привличане на влогове или други възстановими средства в местна и чуждестранна валута от местни и чуждестранни физически и юридически лица и използването им за предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване и администреиране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, банкови карти, пътнически чекове; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи извън извън случаите по т.2 по-горе; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с : а)инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и др.; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа; участие в емисии на ценни книжа, както и всички други услуги и дейности по чл. 54 ал.2 и 3 от закона за публичното предлагане на ценни книжа; финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания /факторинг/ ; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове, събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; придобиване, изпращане и търговия с държавни ценни книжа, при условията и по реда на закона за държавния дълг; извършване на всякакви банкови и други дейности разрешени от бнб, допустими от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 405   стр.    
03.06.2021: УниКредит Булбанк отчита 50% ръст на преводите през мобилното си...
03.06.2021: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Телелинк Бизнес...
18.05.2021: УниКредит се включва в паневропейски гаранционен фонд за...
13.05.2021: "Фич" вдигна рейтинга на Уникредит Булбанк Международната...
13.05.2021: Двете най-големи банки у нас отказват да разкриват срочни...
15.04.2021: „България мол“ се оказа собственост на шефа на „Лукойл“ Вагит...
14.04.2021: Над 2000 нови безлихвени заема пуска ББР 2014 кредита на обща...
13.04.2021: Борислав Генов ще е новият директор Банкиране на дребно в...
01.04.2021: Световната банка занижи очакванията си за икономическия растеж...
01.04.2021: УниКредит Булбанк: Пълна заетост на икономиката се очаква през...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 16 841 пъти
[2016: 2 370, 2015: 556, 2014: 383, 2013: 766, 2012: 1 721, 2011: 1 650, ... ]