Новини
Новини за 2000
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4506/99 от 17.I.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност "Диагностично-консултативен център 3 - Варна" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик - 4 район, бул. Константин и Фружин, с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност. Дружеството е с капитал 556 800 лв., собственик е Община - Варна, и се управлява и представлява от Милена Кръстева Янева.
Източник: Държавен вестник (27.06.2000)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.VI.2000 г. по ф.д. № 4506/99 вписа в регистъра за търговски дружества промени за "Диагностично-консултативен център 3 - Варна" - ЕООД: заличава като управляващ и представляващ Милена Кръстева Янева и вписва като управляващ и представляващ дружеството Татяна Колева Аврамова.
Източник: Държавен вестник (25.08.2000)