Кратък фирмен профил

Агроенерджи инвест АДСИЦ - София


Контакти

София, 1000
бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175048939
Капитал (лв.): 27 961 916
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 19.10.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и др.вещни права върху недвижимите имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях , с цел предоставянето им за управление,отдаване под наем,лизинг,аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 34   стр.    
16.09.2020: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) В БФБ АД са постъпили...
16.09.2020: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) Агроенерджи Инвест...
31.07.2020: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) Агроенерджи Инвест...
01.07.2020: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) На проведено редовно ОСА...
01.07.2020: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) На проведено на 29.06.2020...
29.05.2020: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) Агроенерджи Инвест...
29.05.2020: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) В БФБ АД са постъпили...
04.05.2020: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) Агроенерджи Инвест...
29.04.2020: Агроенерджи АДСИЦ-София (AS5) Агроенерджи АДСИЦ-София публикува...
31.03.2020: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) Уведомление за отлагане...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 125 пъти
[2016: 950, 2015: 213, 2014: 173, 2013: 346, 2012: 742, 2011: 522, ... ]