Кратък фирмен профил

Еф джи финанс ЕАД - София


Контакти

София, 1113
ул. Фредерик Жолио Кюри 16, бл. 155, ет. 6, ап. 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204505913
Капитал (лв.): 11 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество
Предмет на дейност: Извършване на дейност като финансова институция, а именно: финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, съгласно закона за кредитните институции и след съответното вписване в регистъра на финансовите институции, воден от българска народна банка и след получаване на необходимия лиценз или разрешение, или вписване в съответния регистър, когато такива се изискват съгласно действащото законодателство.
 

14.09.2018: Продават фабрики и хотели заради дългове Фабрики, хотели,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати