Кратък фирмен профил

Комплексен онкологичен център-Бургас ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
бул. Демокрация 86
тел.: 056/866 404; 866 402; 859 802
факс: 056/859-830
e-mail: odisp@abv.bg
WEB-site: http://www.onkobs.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000053191
Фирмено дело: 2365/2000
Брой служители: 230 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 263 (2016)
Оборот (хил. лв.): 23 422 (2016)
ДМА (хил. лв.): 13 160 (2016)
Капитал (лв.): 6 135 220
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни със злокачествени заболявания и преканцерози.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 25.03.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12 2018 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Годишен доклад за дейността за 2018 г. на Комплексен онкологичен център-Бургас ЕООД - Бургас
 Годишен финансов отчет по Закона за счетоводството
 Годишна справка по образец
 Счетоводна политика и пояснително приложение към ГФО
 Одиторски доклад
 Декларация по чл.100н,ал.4,т.4,а
 Декларация по чл.100н,ал.4,т.4,б.

Не са достъпни новини.