Кратък фирмен профил

Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово


Контакти

Гълъбово, 6280
бул. Цар Симеон Велики 59
тел.: 0418/62426,62320,0887207533
факс: 0418/62426
e-mail: blagoustroistvo_galabovo@abv.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 833101655
ИН по ДДС: BG833101655
Фирмено дело: 2131/94
Брой служители: 222 (2013)
Финансов резултат (хил. лв.): n.a.
Оборот (хил. лв.): n.a.
ДМА (хил. лв.): n.a.
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Предмет на дейност: Поддържане и ремонт, модернизация и реконструкция на сградния фонд, улични съоръжения и маркировки, водопроводни, канализационни и други съоръжения в сградите, градини, паркове и спортни съоръжения, строително монтажни услуги на физически и юридически лица, ниско и зелено строителство и всяка друга дейност от строителен xарактер и услуги, охранителни услуги и всякакви други дейности, които не противоричат на законите на република българия, а за дейностите, за които е въведен разрешителен режим - след издаване на съответния лиценз или разрешение.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово
 Годишен доклад за дейността на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово през 2017 г.
 Годишен финансов отчет за 2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Приложения към финансовия отчет за 2017 г. на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово
 Справки-уведмления по образец по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба 2
 Декларация чл.100н, ал.4 т.4 б. "а" от ЗППЦК и чл. 32, ал. 1, т.6, б."а" от Наредба 2
 Декларация чл.100н, ал.4 т.4 б. "б" от ЗППЦК и чл. 32, ал. 1, т.6, б."б" от Наредба 2

Не са достъпни новини.