Кратък фирмен профил

Корпоративна търговска банка АД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1000
ул. Граф Игнатиев 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831184677
Капитал (лв.): 65 517 310
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Общи събрания: Последно - 21.01.2015 
Предмет на дейност: Извършване на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. - извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а)инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.9; б)чуждестранна валута и благородни метали; в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други деривантни инструменти, извън случаите по т.9; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги(факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на българската народна банка (бнб).
 


Новини

  стр. 1 / 250   стр.    
22.01.2018: България е на пето място в ЕС по дял на лошите кредити България...
08.01.2018: Модерната бизнес сграда на бул "Цар Борис III" в София, където...
08.01.2018: Модерната бизнес сграда на бул ”Цар Борис III” в София, където...
18.12.2017: Фирма на Бисер Лазов се измъква от Корпоративна банка с...
12.12.2017: Призовкари търсят Цветан Василев да му връчат 11 000 стр. с...
05.12.2017: КТБ поиска фалит на хасковския ТЕЦ Фалиралата КТБ поиска днес...
04.12.2017: Всички органи за контрол са се провалили с КТБ "Корпоративна...
30.11.2017: Парламентът отряза БНБ за по-строг контрол върху свързаните...
28.11.2017: Свидетел по делото "КТБ": Цветан Василев платил 90 хил. лв. на...
23.11.2017: Банките ще докладват в БНБ за всеки заем на "вътрешен"...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 241 пъти
[2016: 1 016, 2015: 1 053, 2014: 510, 2013: 1 020, 2012: 2 737, 2011: 1 293, ... ]