Кратък фирмен профил

Българска фондова борса - София АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 07.04.2017  Предстоящо - 26.09.2017 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на борсата е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 


Новини

  стр. 1 / 1305   стр.    
20.09.2017: Софарма АД-София (3JR) Софарма АД информира, че на 15 септември...
20.09.2017: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
20.09.2017: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
20.09.2017: Българска фондова борса-София АД (BSO) Българска фондова...
20.09.2017: Българска фондова борса-София АД (BSO) В БФБ-София АД са...
20.09.2017: На основание чл. 39, ал. 3, т. 2 от част III Правила за...
19.09.2017: "Българска фондова борса–София" АД обяви победителите в...
18.09.2017: БФБ - София АД уведомява всички свои членове, че 18.09.2017 г....
18.09.2017: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4ICA) В...
15.09.2017: Холдинг Нов Век АД-София (6N31) В БФБ-София АД е постъпил...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 594 пъти
[2016: 1 252, 2015: 1 017, 2014: 606, 2013: 1 213, 2012: 2 818, 2011: 1 140, ... ]