Кратък фирмен профил

Еко Антрацит ЕАД - София


Контакти

София, 1113
ул. Тинтява 86
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122017149
Капитал (лв.): 120 050 000
 
 
 

Отрасъл: Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност превишаваща 5833 kcal/kg
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Организация на:проектирането, изпълнението и контрола на дейностите по техническа ликвидация и консервация за обектите на въгледобивните дружества, включени в списък, утвърден от министъра на икономиката и обнародван във вестник „държавен вестник"; техническа и биологична рекултивация и поддържане на рекултивирани терени; пречистване и опазване на повърхностни и подземни води; строителство, научно изследователска дейности, свързани с отстраняването на последствията върху околната среда, в резултат на експлоатация на мини, кариери и други рудодобивни дружества, мониторинг. конкретните дейности за изпълнение на предмета на дейност са изчерпателно изброени в постановление № 195 от 26 септември 2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива (обн. дв. бр.81 от 6 октомври 2000г., последни изм. и доп. дв. бр.100 от 18 декември 2015г.) и постановление № 140 от 23 юли 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности, в сила от 01.01.1994 г. (обн. дв. бр.61 от 28 юли 1992 г., последни изм. и доп.дв. бр.100 от 18 декември 2015 г.)
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
12.10.2018: Комисията по досиетата разкри още 45 сътрудници на тоталитарните...
24.07.2018: Държавните "Еко Антрацит" и "Еко Инженеринг РМ" ще ремонтират...
12.07.2018: ДКК с чек от 500 млн. лв. за ремонта на над 400 опасни язовира ...
23.02.2018: Държавата продължава да налива пари в един все по-объркан...
18.12.2017: "Еко Антрацит" нямала пари за проекти и затова получи 120 млн....
14.12.2017: Кабинетът разпредели над 700 млн. лв. за едно заседание На...
19.06.2009: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
26.10.2007: Министърът на икономиката и енергетиката на основание чл. 9, ал....
25.01.2005: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154,...
23.06.2004: Пламен Петров Петров, ЕГН 6910137209 - ликвидатор на "Антра" -...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 286 пъти
[2016: 142, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 4, ... ]